Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Những vấn đề cơ bản

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Những vấn đề cơ bản
Nguyễn Trinh

Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng CNTT vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này.

 

Theo quy định tại Điều 13 Luật công nghệ thông tin 2006, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Một là, tổ chức, cá nhân có quyền tiến hành các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hai là, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai, thảm họa khác, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động khác được Nhà nước khuyến khích.

Ba là, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động viễn thông, hoạt động phát thanh, truyền hình trên môi trường mạng phải thực hiện các quy định của pháp luật về viễn thông, báo chí và các quy định của Luật công nghệ thông tin 2006.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định, khi có một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định huy động một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng thông tin để ưu tiên phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin:

  • Phục vụ phòng, chống lụt, bão, hỏa hoạn, thiên tai, thảm họa khác;
  • Phục vụ cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh;
  • Phục vụ cứu nạn, cứu hộ;
  • Phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 14 Luật công nghệ thông tin 2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.  

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan