Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở có 07 thành viên

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng.

Theo như Thông tư 08/2019/TT-BQP, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở: Do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, thành phần Hội đồng bao gồm:

  • Chủ tịch Hội đồng: 01 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  • Ủy viên Hội đồng:
    • Ủy viên Thư ký: 01 cán bộ cơ quan quản lý khoa học và công nghệ đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
    • Ủy viên Phản biện: Là chuyên gia, cán bộ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ liên quan đến chuyên ngành của dự án đầu tư phòng thí nghiệm;
    • Ủy viên khác: Là cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc chuyên gia thuộc lĩnh vực đầu tư của dự án.
  • Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng có thể nhiều hơn 07 thành viên do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định.

Xem trách nhiệm của thành viên tại Thông tư 08/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan