Hội đồng quản lý thuộc quản lý của NHNN có từ 05 đến 11 thành viên

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 39/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo như Thông tư 39, Hội đồng quản lý có số lượng thành viên từ 05 đến 11 thành viên, gồm Chủ tịch và các thành viên. Trong đó, cơ cấu của Hội đồng gồm có:

  • Người đứng đầu, một số cấp phó của người đứng đầu, đại diện một số phòng, ban, tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Đại diện của cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm đại diện của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Lưu ý: Trường hợp cần thay thế, bổ sung thành viên, Hội đồng quản lý căn cứ tiêu chuẩn của thành viên và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý để lựa chọn và trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý xem xét, quyết định.

Xem cơ chế hoạt động của Hội đồng tại Thông tư 39/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan