Hội đồng quản lý thuộc quản lý của NHNN hoạt động theo cơ chế nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ký ban hành Thông tư 39/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo như Thông tư 39, cơ chế hoạt động của Hội đồng quản lý được thực hiện như sau:

  • Hội đồng quản lý họp định kỳ ít nhất 01 tháng một lần và họp đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc khi có trên 50% tổng số thành viên yêu cầu. Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự.

  • Quyết định hoặc nghị quyết của Hội đồng quản lý được thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên tham dự hợp đồng ý. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định hoặc nghị quyết được thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản lý đồng ý.

  • Chế độ đối với Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản lý được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Lưu ý: Cơ chế hoạt động của Hội đồng quản lý được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Xem thêm tại Thông tư 39/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan