Hợp đồng cấp chứng thực chữ ký số trước 01/01/2017 không phải nộp phí

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Theo như quy định mới, nếu chứng thư số thuộc trường hợp sau đây thì sẽ không phải nộp phí kiểm tra trạng thái chứng thư số:

  • Chứng thư số mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao theo hợp đồng ký trước ngày 01/01/2017 không phải nộp phí từ ngày 01/07/2017 đến khi hết hạn hợp đồng.

Cũng theo Thông tư 17, trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chưa nộp phí cho chứng thư số cấp mới hoặc gia hạn cho thuê bao theo hợp đồng đã ký từ năm 2017 đến trước ngày 26/3/2018, có trách nhiệm nộp phí theo quy định.

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/3/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

157

Văn bản liên quan