Hợp đồng dầu khí phải theo mẫu của Chính phủ

Theo quy định tại Luật Dầu khí 1993, Hợp đồng dầu khí được ký kết dưới các hình thức hợp đồng chia sản phẩm, hợp đồng liên doanh hoặc các hình thức khác và phải tuân thủ Hợp đồng mẫu do Chính phủ ban hành.

 

Luật Dầu khí 1993 quy định: Hợp đồng dầu khí đảm bảo có những nội dung chính sau:

 1. Tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân tham gia ký kết hợp đồng;

 2. Đối tượng của hợp đồng;

 3. Giới hạn diện tích và tiến độ hoàn trả diện tích hợp đồng;

 4. Thời hạn hợp đồng;

 5. Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng;

 6. Cam kết về tiến độ công việc và đầu tư tài chính;

 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng;

 8. Việc thu hồi vốn đầu tư, xác định lợi nhuận và phân chia lợi nhuận; quyền của nước chủ nhà đối với tài sản cố định sau khi hoàn vốn và khi chấm dứt hợp đồng;

 9. Điều kiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng; quyền của Tổng công ty dầu khí Việt Nam được tham gia vốn đầu tư;

 10. Cam kết đào tạo và ưu tiên sử dụng lao động, dịch vụ Việt Nam;

 11. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong khi tiến hành hoạt động dầu khí;

 12. Thể thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Ngoài những quy định trong Hợp đồng mẫu, các bên ký kết hợp đồng được thoả thuận các điều khoản khác không trái với quy định của Luật này và pháp luật Việt Nam.

Chi tiết mẫu hợp đồng xem thêm Nghị định 33/2013/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

239

Văn bản liên quan