Hợp đồng liên kết giữa nhà xuất bản và đối tác phải có đủ thông tin gì?

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Cụ thể, ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật về hợp đồng, hợp đồng liên kết giữa nhà xuất bản và đối tác liên kết quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 23 Luật xuất bản phải có đủ các thông tin liệt kê tại Điều 7 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT, cụ thể sau đây:

hop dong lien ket xuat ban, Thong tu 01/2020/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Tên và địa chỉ nhà xuất bản, đối tác liên kết.

- Tên xuất bản phẩm, tên tác giả.

- Hình thức liên kết xuất bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật xuất bản (Có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức liên kết trong một hợp đồng). Căn cứ hình thức liên kết, quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện các công đoạn tương ứng với hình thức liên kết đó.

- Trách nhiệm của nhà xuất bản hoặc đối tác liên kết phải có Giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Trách nhiệm của đối tác liên kết trong việc chấp hành các quyết định của tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản về việc đình chỉ phát hành, thu hồi, tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm.

Cần lưu ý, các nội dung nói trên và các thông tin khác (nếu có) không được trái với quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 01/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan