Hợp đồng theo đơn giá cố định được điều chỉnh giá khi nào?

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2016/TT-BXD vào ngày 16/3/2016 quy định cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo đó, Thông tư 07 quy định hợp đồng theo đơn giá cố định được điều chỉnh giá khi:

  • Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng.
  • Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác (như: khi thi công gặp hang casto, túi bùn, cổ vật, khảo cổ) mà các bên không lường trước được khi ký hợp đồng, được Người quyết định đầu tư chấp thuận.

Bên cạnh đó Thông tư 07 còn quy định hợp đồng theo thời gian được điều chỉnh giá hợp đồng khi:

  • Thời gian thực tế thực hiện công việc được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% thời gian thực hiện ghi trong hợp đồng.
  • Bổ sung chuyên gia hợp lý chưa có mức thù lao cho chuyên gia trong hợp đồng.
  • Khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương làm thay đổi mặt bằng tiền lương chuyên gia ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng; và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Xem chi tiết Thông tư 07/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan