Họp Hội đồng lựa chọn dự án SX phim có ít nhất 2/3 tổng số thành viên

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước.

Họp Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim (hình minh họa)

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước (Hội đồng) họp phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự và lấy ý kiến bằng phiếu (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này) đối với thành viên vắng mặt. Kết luận của Hội đồng phải được ít nhất 2/3 tổng số ý kiến của các thành viên Hội đồng tán thành và được thể hiện dưới hình thức Biên bản họp Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng.

Bên cạnh đó, Thông tư 03 quy định Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ, công khai để lựa chọn, đánh giá dự án sản xuất phim đang xem xét lựa chọn. Sau khi Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng kết thúc làm việc về mặt chuyên môn, Cơ quan lựa chọn dự án sản xuất phim có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng.

Thông tư này quy định Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm: Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng; Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng; Phân công Phó chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng theo dõi từng việc cụ thể; Quyết định và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Hội đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Phó chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trên khi được Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền.

Xem thêm tại: Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 6/8/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan