Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC
Tuyết Hoan

Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 quy định cụ thể về ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.

 

Cụ thể:

 • Hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật sau khi thống nhất với Bộ Công an đối với các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
 • Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở về phòng cháy và chữa cháy sau khi thống nhất với Bộ Công an.
 • Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy và chữa cháy:
  • Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng bắt buộc;
  • Tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy;
  • Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.
 • Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:
  • Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  • Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.

Đối với yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy mà chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy.

Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 có hiệu lực từ 01/7/2014.

Gởi câu hỏi

494

Văn bản liên quan