Hướng dẫn báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty chứng khoán

Vừa qua, Thông tư 23/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính mới đây đã ban hành hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

Theo như Thông tư 23, tùy thuộc vào phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp hay gián tiếp thì sẽ có hướng dẫn khác nhau, cụ thể:

Đối với phương pháp trực tiếp:

  • Chỉ tiêu "Tiền đã chi mua các tài sản tài chính" mã số 01 bổ sung nội dung tiền đã chi từ việc thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện quyền khi đáo hạn chứng quyền ở trạng thái có lãi.
  • Chỉ tiêu "Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính" mã số 02 bổ sung nội dung tiền đã thu từ bán chứng quyền.
  • Chỉ tiêu "Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh" mã số 11 bổ sung nội dung "tiền thu hồi khi nhận lại số tiền ký quỹ"
  • Chỉ tiêu "Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh" mã số 12 bổ sung nội dung "Tiền gửi ký quỹ đảm bảo thanh toán tại ngân hàng lưu ký”, "tiền chi ra chi trả các khoản chi phí liên quan đến phát hành chứng quyền khi đáo hạn chứng quyền hoặc khi bị đình chỉ hoặc hủy bỏ đợt chào bán".

Đối với phương pháp gián tiếp:

  • Chỉ tiêu "Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ" Mã số 11 bổ sung nội dung "lỗ đánh giá lại phải trả chứng quyền".
  • Chỉ tiêu "Lãi đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ" Mã số 19 bổ sung nội dung "Lãi đánh giá lại phải trả chứng quyền".
  • Chỉ tiêu "Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác" Mã số 50 bổ sung "phải trả chứng quyền.

Xem thêm tại Thông tư 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/4/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

233

Văn bản liên quan