Hướng dẫn cách ghi biên lai thu tiền thi hành án

Thông tư 01/2016/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 01/02/2016 nhằm hướng dẫn cụ thể cách ghi biên lai thu tiền thi hành án.

Theo đó cách ghi biên lai thu tiền thi hành án được Thông tư 01 hướng dẫn như sau:

- Người ghi biên lai phải ghi đầy đủ các thông tin trên biên lai, trường hợp nộp thay phải ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ của người trực tiếp nộp tiền và ghi rõ nộp thay cho ai, địa chỉ của người được nộp thay, số tiền tính đến đơn vị nhỏ nhất.

- Người nộp tiền phải ký, ghi rõ họ tên; trường hợp đương sự không biết chữ thì phải điểm chỉ và ghi rõ ngón tay nào của bàn tay nào, không được dùng các ký hiệu khác.

Phần người thu tiền là chữ ký của người trực tiếp thu tiền; đối với khoản tiền thu qua chuyển khoản thì phần người thu tiền do kế toán nghiệp vụ ký.

- Đối với việc chuyển từ khoản tạm thu sang thu chính thức thì nội dung biên lai ghi như sau:

  • Mục họ tên người nộp tiền: ghi theo quy định nêu trên;
  • Mục nội dung thu và số tiền thu: lý do nộp tiền, số tiền tính đến đơn vị nhỏ nhất viết bằng số, bằng chữ; số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định thi hành án;
  • Mục chữ ký của người nộp tiền: ghi chú "trích chuyển từ biên lai tạm thu sang biên lai thu chính thức";
  • Mục chữ ký người thu tiền: là chữ ký của kế toán nghiệp vụ thi hành án.

Bên cạnh đó Thông tư 01 còn quy định đối với khoản thu qua chuyển khoản thì nội dung ghi biên lai như sau:

  • Mục họ tên người nộp tiền: ghi theo họ tên người đã nộp tiền trong thông báo của ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước;
  • Mục nội dung thu và số tiền thu: lý do nộp tiền, số tiền tính đến đơn vị nhỏ nhất viết bằng số, bằng chữ; số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định thi hành án;
  • Mục chữ ký của người nộp tiền: ghi: “thu qua chuyển khoản”;
  • Mục chữ ký người thu tiền: là chữ ký của kế toán nghiệp vụ thi hành án.
  • Các khoản tiền thu được bằng hình thức chuyển khoản phải được thể hiện kịp thời, đầy đủ, cụ thể vào sổ kế toán thi hành án. Khi nhận được thông báo của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng, trường hợp đã có quyết định thi hành án, kế toán báo cho Chấp hành viên phụ trách hồ sơ vụ việc để viết Biên lai thu tiền; trường hợp tạm thu thì báo cho người quản lý Biên lai tạm thu viết biên lai ghi rõ đối tượng nộp.

- Đối với phiếu thu tiền thi hành án thì nội dung ghi như sau:

  • Phần họ, tên người nộp tiền: ghi họ, tên người trực tiếp nộp tiền vào quỹ (nếu Chấp hành viên nộp tiền thì ghi người nộp tiền là họ, tên Chấp hành viên); lý do nộp tiền; phần kèm theo ghi rõ số Biên lai thu tiền.

Xem chi tiết Thông tư 01/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/02/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan