Hướng dẫn chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

Thông tư 01/2018/TT-VPCP đã được Văn phòng Chính phủ đã ban hành hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, việc chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính được Thông tư 01 hướng dẫn như sau:

  • Việc chấm điểm các tiêu chí tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 13 Thông tư 01 được thực hiện đối với từng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

  • Việc chấm điểm các tiêu chí tại các khoản 5, 6, 8 và 9 Điều 13 Thông tư 01 được thực hiện đối với Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

  • Phương thức thu nhận thông tin đánh giá
    • Các tiêu chí tại các khoản 1, 3, 4, 7 Điều 13 Thông tư 01 được thực hiện bằng Phiếu đánh giá, thiết bị đánh giá điện tử; chức năng đánh giá trực tuyến của Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
    • Tiêu chí tại các khoản 2, 6, 8, 9 Điều 13 Thông tư 01 được thực hiện thông qua chức năng đánh giá trực tuyến của Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
    • Ngoài các phương thức trên, còn được thu thập thông tin thông qua kiểm tra thực tế, các báo cáo, quyết định phê duyệt liên quan đến việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Xem chi tiết các chỉ số đánh giá tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 06/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,067

Văn bản liên quan