Hướng dẫn chấm điểm trình độ kỹ năng nghề công nhân quốc phòng

Thông tư 41/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

Cụ thể, khi kiểm tra trình độ kỹ năng nghề công nhân quốc phòng thì việc chấm điểm được thực hiện như sau:

  • Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt đáp án và thang điểm chuẩn của nội dung kiểm tra.

  • Giám khảo căn cứ vào đáp án và thang điểm chuẩn của từng nội dung kiểm tra để chấm điểm.

  • Một bài kiểm tra lý thuyết hoặc thực hành phải có ít nhất 02 giám khảo chấm điểm độc lập. Điểm của bài kiểm tra là trung bình cộng điểm chấm của các giám khảo, lấy kết quả đến hai chữ số ở phần thập phân.

  • Công nhân quốc phòng là người dân tộc thiểu số hoặc quân số các đơn vị đóng quân trên địa bàn thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên, được ưu tiên cộng 01 điểm vào bài kiểm tra lý thuyết và 01 điểm vào bài kiểm tra thực hành.

  • Điểm kiểm tra tính theo thang điểm 10, là kết quả trung bình cộng của bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra thực hành, lấy đến một chữ số ở phần thập phân.

  • Đối với một số ngành, nghề kỹ thuật không áp dụng thang điểm 10, thực hiện theo quy định của các chuyên ngành kỹ thuật, nhưng phải phù hợp với tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

Xem quy định về đánh giá kết quả tại Thông tư 41/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 14/4/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

204

Văn bản liên quan