Hướng dẫn chế độ báo cáo của tổ chức lưu ký trái phiếu

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Hướng dẫn chế độ báo cáo của tổ chức lưu ký trái phiếu, Thông tư 77/2020/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ báo cáo của tổ chức lưu ký trái phiếu (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo của tổ chức lưu ký trái phiếu như sau:

1. Tổ chức lưu ký trái phiếu có trách nhiệm báo cáo về kết quả giao dịch trái phiếu và tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định:

  • Số lượng doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong đó chi tiết về loại hình doanh nghiệp gồm: công ty đại chúng, công ty cổ phần chưa đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn; số đợt phát hành trái phiếu (trong đó bao gồm phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có bảo đảm, phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền, phát hành trái phiếu xanh);

  • Điều kiện, điều khoản chính của trái phiếu dự kiến phát hành và kết quả phát hành;

  • Lãi suất phát hành bình quân của từng kỳ hạn;

  • Thị trường, địa điểm tổ chức phát hành;

  • Báo cáo về tình hình đăng ký, lưu ký, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, nội dung gồm: Số lượng doanh nghiệp đăng ký, lưu ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; khối lượng trái phiếu giao dịch trong kỳ;Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đối với từng mã trái phiếu được đăng ký.

2. Nơi nhận, hình thức và phương thức báo cáo:

  • Tổ chức lưu ký trái phiếu gửi thông tin về kết quả giao dịch trái phiếu theo hình thức văn bản điện tử cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (email: traiphieudoanhnghiep@hnx.vn);

  • Tổ chức lưu ký trái phiếu gửi thông tin định kỳ về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử đến địa chỉ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội (email: traiphieudoanhnghiep@hnx.vn).

3. Thời hạn báo cáo:

  • Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng trái phiếu, tổ chức lưu ký trái phiếu gửi thông tin về kết quả giao dịch theo quy định điểm 2;

  • Chậm nhất là ngày làm việc thứ 05 của tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng, chậm nhất là ngày làm việc thứ 10 tháng đầu tiên của quý sau đối với báo cáo quý, chậm nhất là ngày 25 tháng 1 năm sau đối với báo cáo năm, tổ chức lưu ký trái phiếu cung cấp thông tin định kỳ theo quy định tại điểm 2.

Chi tiết xem tại Thông tư 77/2020/TT-BTC có hiệu lực ngày 28/9/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

241

Văn bản liên quan