Hướng dẫn chi tiết lập báo cáo kết quả thẩm định giá

Hướng dẫn chi tiết lập báo cáo kết quả thẩm định giá
Thúy Trang

Báo cáo kết quả thẩm định giá phải thể hiện thông tin đúng theo thực tế, mang tính mô tả và dựa trên bằng chứng cụ thể để thuyết minh về mức giá của tài sản cần thẩm định giá.

 

Nội dung chi tiết của Báo cáo có thể thay đổi theo đối tượng thẩm định giá, mục đích, yêu cầu tiến hành thẩm định và theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, một Báo cáo phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

  • Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá hoặc chi nhánh được phép phát hành chứng thư thẩm định giá.

  • Các thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá

  • Thông tin tổng quan về thị trường, các thông tin về thị trường giao dịch của nhóm (loại) tài sản thẩm định giá.

  • Thông tin về tài sản thẩm định giá bao gồm: các mô tả chi tiết và phân tích liên quan như tên và chủng loại tài sản, đặc điểm về mặt pháp lý và kinh tế - kỹ thuật của tài sản.

  • Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá: Thẩm định viên cần đưa ra được căn cứ, lập luận để xác định cơ sở thẩm định giá của tài sản là cơ sở giá trị thị trường hoặc cơ sở giá trị phi thị trường. Đối với mỗi tài sản thẩm định giá trong một cuộc thẩm định giá chỉ có thể xác định một cơ sở giá trị thẩm định giá là cơ sở giá trị thị trường hoặc cơ sở giá trị phi thị trường.

  • Giả thiết và giả thiết đặc biệt

  • Áp dụng cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá

  •  Kết quả thẩm định giá

  • Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá

  • ...

Xem thêm Thông tư 28/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan