Hướng dẫn chứng thực khi sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng

Ngày 29/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ký ban hành Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị đinh 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Cụ thể, việc chứng thực khi sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được Thông tư 20/2015/TT-BTP hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 38 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu chứng thực phải xuất trình giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng để người thực hiện chứng thực kiểm tra và nộp 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

    • Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

    • Dự thảo hợp đồng, giao dịch sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

  • Trong trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan đến tài sản thì người yêu cầu chứng thực phải nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng.

Chi tiết xem tại Thông tư 20/2015/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan