Hướng dẫn chuyển tiền thực hiện khoản vay nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN vào ngày 26/02/2016 hướng dẫn cụ thể việc chuyển tiền thực hiện Khoản vay nước ngoài.

Theo đó việc chuyển tiền thực hiện Khoản vay nước ngoài được Thông tư 03 hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Đối với các Khoản vay nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước, Bên đi vay chỉ được thực hiện rút vốn, trả nợ (gốc, lãi) của Khoản vay nước ngoài sau khi Khoản vay được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký, trừ trường hợp rút vốn, trả một phần nợ gốc và lãi trong năm đầu tiên của Khoản vay ngắn hạn chuyển trung, dài hạn.

  • Bên đi vay chỉ được nhận tiền giải ngân và chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi) Khoản vay thông qua tài Khoản của Bên cho vay, Đại diện của các Bên cho vay hoặc ngân hàng đại lý thanh toán của các Bên cho vay trong trường hợp Khoản vay hợp vốn hoặc Khoản vay có sử dụng ngân hàng đại lý thanh toán theo quy định tại thỏa thuận vay.

  • Trường hợp nhận tiền giải ngân và chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi) của Khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ thông qua tài Khoản của bên thứ ba là người không cư trú không phải các đối tượng nêu trên thì nội dung này cần được quy định rõ trong thỏa thuận vay (hoặc thỏa thuận thay đổi), trường hợp Khoản vay thuộc đối tượng phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước thì nội dung này phải được xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài.

Xem chi tiết Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

219

Văn bản liên quan