Hướng dẫn chuyển xếp lương công nhân quốc phòng công tác từ 01/7/2016

Thông tư 207/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

Thông tư 207 quy định việc chuyển xếp lương theo từng giai đoạn: trước và sau ngày 01/7/2016. Cụ thể, việc chuyển xếp lương công nhân quốc phòng được tuyển dụng từ ngày 01/7/2016 đến 10/10/2017 được quy định như sau:

Chuyển xếp loại, nhóm lương

  • Tại thời điểm tuyển dụng, nếu được bố trí đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 207, nếu được bố trí không đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 207.

Chuyển xếp bậc lương

  • Chuyển xếp vào Bậc 1 theo loại, nhóm lương đã xác định.

Lưu ý: Thời điểm nâng bậc lương lần sau được tính từ tháng tuyển dụng công nhân quốc phòng.

Xem cách chuyển xếp lương công tác trước ngày 01/7/2016 tại Thông tư 207/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan