Hướng dẫn công tác kiểm tra thực hiện nội dung đã cam kết về ATTP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo như Thông tư 17, các cơ sở không thuộc diện cấp GCN đủ điều kiện ATTP phải ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Việc kiểm tra thực hiện nội dung đã cam kết của cơ sở được thực hiện như sau:

  • Cơ quan được phân công quản lý thực hiện theo kế hoạch kiểm tra được Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt hàng năm.

  • Kiểm tra đột xuất: Cơ quan được phân công quản lý thực hiện kiểm tra đột xuất khi có sự cố về an toàn thực phẩm liên quan hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan