Hướng dẫn đánh giá chất lượng dịch vụ về lập quy trình vận hành liên hồ chứa

Ngày 05/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-BTNMT nhằm hướng dẫn cách đánh giá chất lượng dịch vụ về lập quy trình vận hành liên hồ chứa.

Theo đó, Thông tư 19 quy định việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá theo từng tiêu chí.

Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công được đánh giá theo 4 mức:

  • Tốt: Khi tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó tổng số điểm của các chỉ số đánh giá quy định tại Điều 10 Thông tư này đạt từ 20 điểm trở lên;

  • Khá: Khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, trong đó tổng số điểm của các chỉ số đánh giá quy định tại Điều 10 Thông tư này đạt từ 18 điểm trở lên;

  • Đạt: Khi tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, trong đó tổng số điểm của các chỉ số đánh giá quy định tại Điều 10 Thông tư này đạt từ 13 điểm trở lên;

  • Không đạt: Khi tổng số điểm nhỏ hơn 50 điểm, hoặc tổng số điểm của các chỉ số đánh giá quy định tại Điều 10 Thông tư này nhỏ hơn 12 điểm.

Xem chi tiết Thông tư 19/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan