Hướng dẫn đánh giá tổng quát hiện trạng tài nguyên nước

Ngày 29/09/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 42/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

Hướng dẫn đánh giá tổng quát hiện trạng tài nguyên nước, 42/2015/TT-BTNMT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, tại Điều 8 Thông tư 42/2015/TT-BTNMT hướng dẫn đánh giá tổng quát hiện trạng tài nguyên nước như sau:

1. Mô tả sơ bộ hệ thống sông, suối, kênh, rạch, hồ, đầm, phá, các tầng chứa nước:

 • Vị trí đầu nguồn, cuối nguồn, chiều dài các sông, suối, kênh, rạch chủ yếu, các đơn vị hành chính nguồn nước chảy qua;

 • Vị trí địa lý, diện tích hồ, đầm, phá;

 • Diện phân bố, chiều sâu, bề dày của các tầng chứa nước chủ yếu.

2. Đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt:

 • Tổng lượng nước trung bình năm tại các vị trí quan trắc cố định trong vùng lập nhiệm vụ quy hoạch;

 • Phân phối dòng chảy trung bình tháng;

 • Biến đổi dòng chảy năm trong nhiều năm;

 • Tổng dung tích hồ, đầm, phá;

 • Đánh giá sơ bộ chất lượng nước sông, suối, kênh, rạch, hồ, đầm, phá chủ yếu trong vùng lập nhiệm vụ quy hoạch.

3. Đánh giá sơ bộ hiện trạng trữ lượng và chất lượng nước các tầng chứa nước chủ yếu trong vùng lập nhiệm vụ quy hoạch.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn xác định sơ bộ chức năng của nguồn nước như sau:

 • Tổng lượng nước khai thác, sử dụng trong năm và trong mùa khô;

 • Tỷ trọng đóng góp cho GDP, cho ngân sách của tỉnh, Trung ương;

 • Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương;

 • Các hoạt động sản xuất chính phụ thuộc nguồn nước;

 • Dân số được cấp nước sinh hoạt từ nguồn nước;

 • Khai thác, sử dụng nước theo các quyết định của Nhà nước;

 • Các thỏa thuận liên quốc gia, liên vùng và các tổ chức liên quan đến việc khai thác, sử dụng nguồn nước.

Chi tiết xem tại Thông tư 42/2015/TT-BTNMT, có hiệu lực từ 01/01/2016.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan