Hướng dẫn đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố

Thông tư 09/2017/TT-BNV đã được Bộ Nội vụ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo quy định tại Thông tư 09, việc đặt tên thôn, tổ dân phố được thực hiện trong quy trình lập hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Cụ thể, việc đổi tên thôn, tổ dân phố thực hiện theo các bước như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gồm: Tờ trình và Phương án đổi tên thôn, tổ dân phố; lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố;

  • Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Phương án đổi tên thôn, tổ dân phố; trên cơ sở đó, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  • Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ; lập tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Xem thêm quy định về bầu trưởng thôn tại Thông tư 09/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

397

Văn bản liên quan