Hướng dẫn điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính nhà nước

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2018/TT-BTC vào ngày 28/12/2018 nhằm hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính nhà nước.

Theo đó Thông tư 133 quy định trường hợp phát hiện sai sót trên Báo cáo tài chính nhà nước, việc điều chỉnh số liệu được thực hiện như sau:

  • Đối với Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc: Trường hợp chưa được báo cáo Quốc hội, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm đó; trường hợp đã được báo cáo Quốc hội, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc điều chỉnh này.

  • Đối với Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh: Trường hợp chưa được báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm đó; trường hợp đã được báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc điều chỉnh này.

Xem chi tiết Thông tư 133/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

 

Gởi câu hỏi

356

Văn bản liên quan