Hướng dẫn ghi mã số của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 45/2016/TT-BTTTT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, mã số của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được Thông tư 45/2016/TT-BTTTT quy định như sau:

Mã số của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được ghi như sau: CT.XXX/YY, ĐT.XXX/YY, DA.XXX/YY, NVK.XXX/YY.

Trong đó:

  • CT là ký hiệu chung cho các chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ.
  • ĐT là ký hiệu chung cho các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.
  • DA là ký hiệu chung cho các dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ.
  • NVK là ký hiệu chung cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác.
  • Nhóm XXX là 03 chữ số ghi thứ tự của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được ghi trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ TTTT đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.
  • Nhóm YY là 02 chữ số ghi 02 số cuối của năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 45/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan