Hướng dẫn giải quyết vụ, việc hôn nhân gia đình có áp dụng tập quán

Gần đây, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Hiện nay, quy định các bên không có thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hôn nhân và gia đình được hiểu là các bên không có thỏa thuận về áp dụng tập quán và cũng không có thỏa thuận khác về vụ, việc cần được giải quyết. Và trường hợp các bên có thỏa thuận về tập quán được áp dụng thì giải quyết theo thỏa thuận đó; nếu các bên không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 126/2014/NĐ-CP.

giai quyet vu viec hon nhan va gia dinh, nghi dinh 126/2014/NĐ-CP

Theo đó, việc giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán được Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn như sau:

  • Trường hợp giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán thì thực hiện việc hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, khuyến khích sự tham gia hòa giải của người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo.

  • Trường hợp hòa giải không thành hoặc vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì Tòa án giải quyết vụ, việc đó theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Như vậy, vụ, việc hôn nhân, gia đình có áp dụng tập quán được giải quyết thông qua hòa giải cơ sở, nếu hòa giải không thành hoặc không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì Tòa án giải quyết vụ, việc đó theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/02/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan