Hướng dẫn giám sát, đánh giá của chủ dự án thành phần

Bộ Công an ban hành Thông tư 59/2017/TT-BCA quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân.

Theo Thông tư 59, việc giám sát, đánh giá của chủ dự án thành phần được quy định như sau:

- Chủ dự án thành phần được giao triển khai thực hiện dự án thành phần tổ chức theo dõi dự án đầu tư, kiểm tra dự án đầu tư và đánh giá dự án đầu tư;

- Việc theo dõi dự án thành phần thuộc chương trình của chủ dự án thành phần thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 84/2015/NĐ-CP .

- Nội dung kiểm tra, đánh giá của chủ dự án thành phần thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Thông tư 59.

- Báo cáo giám sát của chủ dự án thành phần:

 • Chủ dự án thành phần thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau:
  • Báo cáo quý I, 6 tháng, quý III và báo cáo năm gửi chủ chương trình để tổng hợp báo cáo;
  • Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án thành phần gửi chủ chương trình để tổng hợp, theo dõi.
 • Thời hạn báo cáo:
  • Gửi báo cáo quý trước ngày 05 của tháng đầu quý tiếp theo;
  • Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 05 tháng 7 của năm báo cáo;
  • Gửi báo cáo năm trước ngày 05 tháng 02 năm sau;
  • Chủ dự án thành phần có thể có báo cáo đột xuất về giám sát, đánh giá đầu tư khi cần thiết và khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Cục Kế hoạch và đầu tư.

Xem thêm Mẫu báo cáo giám sát tại Thông tư 59/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan