Hướng dẫn hạch toán ngân sách thực hiện chế độ theo Thông tư 34/2017/TT-BQP

Thông tư 34/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

Cụ thể, việc hạch toán ngân sách được Thông tư 34 hướng dẫn như sau:

Kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ được lập trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ và hạch toán theo Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong Quân đội, như sau:

  • Tiền ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ hạch toán vào Mục 6400, Tiểu mục 6401, Tiết mục 20, Ngành 00 “Tiền ăn quân binh chủng”.

  • Tiền ăn chênh lệch của người hưởng lương hạch toán vào Mục 6400, Tiểu mục 6401. Tiết mục 30, Ngành 00 “Bù tiền ăn quân binh chủng cho người hưởng lương”.

  • Tiền ăn thêm của lực lượng phục vụ, tiền thuốc bổ hạch toán vào Mục 6400, Tiểu mục 6401, Tiết mục 40, Ngành 00 “Tiền ăn thêm làm nhiệm vụ”.

Xem thêm mức tiền ăn thường xuyên tại Thông tư 34/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 28/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

115

Văn bản liên quan