Hướng dẫn hồ sơ đề nghị thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, Điều 8 Thông tư 17/2013/TT-NHNN quy định hồ sơ đề nghị thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế bao gồm:

ho so de nghi tham dinh phuong an phat hanh trai phieu quoc te, Thong tu 17/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế.

  • Bản sao phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 90/2011/NĐ-CP

  • Bản sao văn bản phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 90/2011/NĐ-CP .

  • Bản sao Báo cáo tài chính được kiểm toán của ngân hàng thương mại nhà nước trong ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm phát hành.

  • Báo cáo của ngân hàng thương mại nhà nước về việc đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn và các giới hạn theo quy định tại Điều 128, Điều 129 và Điều 130 Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế; tác động của khoản phát hành và việc sử dụng vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu đối với việc đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn và các giới hạn nêu trên của ngân hàng thương mại nhà nước.

  • Báo cáo, đánh giá hệ số tín nhiệm theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 23 Nghị định 90/2011/NĐ-CP .

  • Báo cáo về việc đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong ngân hàng thương mại nhà nước theo quy định tại Điểm b) Khoản 2 Điều 23 Nghị định 90/2011/NĐ-CP (áp dụng đối với ngân hàng thương mại nhà nước phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi hoặc trái phiếu quốc tế kèm theo chứng quyền).

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 17/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/9/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan