Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên

Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm 2013 về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được ban hành ngày 24/03/2015.

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên, 31/2015/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 31/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên bao gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp thẻ đánh giá viên của cá nhân có kèm 02 (hai) ảnh màu có kích cỡ 3x4 cm;

- Một (01) bản chụp các tài liệu chứng minh đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 11 Nghị định này và kèm theo bản chính để đối chiếu.

Trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên:

- Người đề nghị cấp thẻ đánh giá viên gửi trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi tham dự khóa đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;

- Ngay khi nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người được giao tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn ngay cho người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp thẻ đánh giá viên ngay sau khi kết thúc khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên đã cấp.

- Thẻ đánh giá viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phải ghi rõ tên nghề và các bậc trình độ kỹ năng nghề được phép đánh giá. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mẫu thẻ đánh giá viên và mẫu tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên; tổ chức việc biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và tổ chức việc đào tạo để cấp thẻ đánh giá viên.

Chi tiết xem tại Nghị định 31/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/05/2015.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan