Hướng dẫn kê khai, nộp phí, lệ phí về nghề Quản tài viên

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Theo Thông tư 224/2016/TT-BTC, việc kê khai, nộp phí, lệ phí được thực hiện như sau:

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Cũng theo Thông tư 224/2016/TT-BTC, người nộp phí, lệ phí là các đối tượng sau đây:

  • Cá nhân khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên phải nộp phí, lệ phí.

  • Quản tài viên khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân phải nộp phí.

  • Doanh nghiệp khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải nộp phí.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 224/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan