Hướng dẫn kê khai, nộp phí thẩm định cấp GCN bán hàng đa cấp

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2016/TT-BTC định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

 

Theo đó, việc kê khai, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được Thông tư 156/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Cũng theo Thông tư 156, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 156/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.      

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan