Hướng dẫn kê khai, nộp phí thẩm định Điều kiện hoạt động về KHCN

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 298/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

Theo đó, việc kê khai, nộp phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ được Thông tư 298/2016/TT-BTC quy định như sau:

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Cũng theo Thông tư 298/2016/TT-BTC, tổ chức thu phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học công nghệ gồm:

  • Bộ Khoa học và Công nghệ là tổ chức thu phí thẩm định đối với các tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại khoản 1 Điều 8 và Điều 21 Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

  • Sở Khoa học và Công nghệ là tổ chức thu phí thẩm định đối với các tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điều 20 Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

Xem quản lý và sử dụng phí tại Thông tư 298/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan