Hướng dẫn kê khai, nộp phí thi hành án dân sự

Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

Theo đó, việc kê khai, nộp phí thi hành án dân sự được Thông tư 216/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thi hành án dân sự đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thi hành án dân sự thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Cũng theo Thông tư 216/2016/TT-BTC, Thủ trưởng tổ chức thu phí thi hành án dân sự là người ra quyết định thu phí thi hành án dân sự. Đối với vụ việc phải thu phí thi hành án dân sự nhiều lần thì mỗi lần thu phí, Thủ trưởng tổ chức thu phí ra một quyết định thu phí.

Xem trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự tại Thông tư 216/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan