Hướng dẫn kế toán tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu

Thông tư 112/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, việc kế toán tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu được Thông tư 112 hướng dẫn như sau:

1. Nguyên tắc kế toán

 • Tài khoản phản ánh quan hệ thanh toán giữa cơ quan hải quan với người nộp thuế;
 • Các khoản thuế phản ánh vào Tài khoản 131 là các khoản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế được phép xuất khẩu, nhập khẩu và nộp thuế;
 • Căn cứ để hạch toán: Chứng từ ghi số thuế phải thu; chứng từ điều chỉnh; bảng kê chứng từ trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí nộp trước; phiếu thu; thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước; quyết định ấn định thuế; quyết định hoàn thuế; quyết định không thu thuế; quyết định miễn thuế; quyết định giảm thuế; quyết định xóa nợ.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu

 • Bên Nợ:
  • Số tiền thuế chuyên thu phải thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế;
  • Số thuế chuyên thu phải trả, phải hoàn do nộp thừa cho người nộp thuế;
  • Điều chỉnh số thuế chuyên thu phải thu (tăng ghi dương, giảm ghi âm);
  • Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tương ứng với tỷ giá đã thu bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm thu.
 • Bên Có:
  • Thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước;
  • Tiền thuế chuyên thu do cơ quan hải quan thu bằng tiền mặt;
  • Tiền thuế chuyên thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước;
  • Tiền thuế chuyên thu của doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã trừ lùi với khoản thuế nộp trước;
  • Các trường hợp giảm nghĩa vụ phải thu của người nộp thuế.

Xen thêm 10 loại tài khoản cấp 2 của tài khoản 131 tại Thông tư 112/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

419

Văn bản liên quan