Hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ Lệnh thanh toán

Thông tư 37/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 30/12/2016 hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra tính hợp lệ Lệnh thanh toán.

Theo đó, Thông tư 37 quy định trong quá trình sử dụng, các thành viên, đơn vị thành viên phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp pháp của chứng từ dùng để lập Lệnh thanh toán tại đơn vị.

Thành viên, đơn vị thành viên phải kiểm tra tính hợp lệ của Lệnh thanh toán, thông tin kiểm tra gồm:

  • Loại và khuôn dạng của các dữ liệu;

  • Tính hợp lệ (có thẩm quyền) của người lập lệnh, người kiểm soát lệnh, người duyệt lệnh;

  • Ngày, tháng, năm;

  • Tính duy nhất;

  • Các yếu tố bắt buộc đối với Lệnh thanh toán;

  • Mã xác nhận tin điện;

  • Mã đơn vị tham gia, mã thiết bị sử dụng đầu cuối và mã người duyệt.

Xem chi tiết Thông tư 37/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan