Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu

Chính phủ ban hành Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, việc kiểm tra quản lý và sử dụng con dấu có thể thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất, cụ thể như sau:

Kiểm tra định kỳ

  • Kiểm tra định kỳ được thực hiện không quá 01 lần trong một năm. Trước khi thực hiện việc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phải thông báo trước 03 ngày làm việc cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được kiểm tra về thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra.

Kiểm tra đột xuất

  • Kiểm tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra khi tiến hành kiểm tra con dấu phải thông báo rõ lý do. Cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Xem thẩm quyền kiểm tra tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan