Hướng dẫn lập báo cáo thực hiện bảo trì công trình đường thủy nội địa

Thông tư 01/2019/TT-BGTVT đã được Bộ Giao thông vận tải ký ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường thủy nội địa. Văn bản thay thế Thông tư 17/2013/TT-BGTVT.

Theo quy định mới, việc báo cáo thực hiện bảo trì công trình đường thủy nội địa được thực hiện như sau:

  • Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo việc thực hiện kế hoạch bảo trì, sự an toàn của công trình đường thủy nội địa quốc gia theo khoản 2 Điều 13 của Thông tư 01;

  • Sở GTVT báo cáo việc thực hiện kế hoạch bảo trì, sự an toàn của công trình đường thủy nội địa địa phương với UBND tỉnh;

  • Chậm nhất ngày 31/12 hàng năm, Sở GTVT, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền  báo cáo hàng năm với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ GTVT về việc thực hiện bảo trì công trình đường thủy nội địa; sự an toàn của công trình đường thủy nội địa khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan