Hướng dẫn lập báo cáo tình hình cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn, giảm lãi

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN; các nội dung liên quan đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, phân loại nợ không quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

HD lap BC co cau thoi han tra no mien, giam lai vay, 01/2020/TT-NHNN

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ được lập theo bảng dưới đây:

TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, MIỄN, GIẢM LÃI, GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ

Tháng … năm …

(Đơn vị tính: tỷ đồng, khách hàng)

1. Tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ

STT

Chỉ tiêu

Số dư nợ chịu ảnh hưởng bởi dịch

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ

Tổng cộng

Số dư nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Số dư nợ được miễn, giảm lãi

Số lãi được miễn, giảm

Số khách hàng được miễn, giảm lãi

Số dư nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ

Số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

  Phân theo khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  Cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

2

  Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

3

  Hợp tác xã, liên hiệp hợp  tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

4

  Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

II

  Phân theo 21 ngành kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  …

 

 

 

 

 

 

 

 

2

  …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tổng dư nợ không bị chuyển sang nhóm nợ xấu do được giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư này: …. tỷ đồng.

Hình thức gửi báo cáo:

- Số liệu báo cáo tháng 3/2020:

+ Tổ chức tín dụng (trừ trường hợp tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo giấy và điện tử về địa chỉ: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (email: tindung2@sbv.gov.vn).

+ Tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân, gửi báo cáo giấy và điện tử về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính.

- Số liệu báo cáo từ tháng 04/2020: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo thông qua hệ thống báo cáo thống kê tập trung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm số liệu toàn hàng và số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hướng dẫn lập biểu:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo số liệu đến ngày cuối cùng của tháng liền trước.

- Cột (3): TCTD báo cáo số dư nợ dự kiến bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Cột (4): Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

- Cột (5): Số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 6 Thông tư.

- Cột (6): Dư nợ được miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Thông tư.

- Cột (7): Số tiền lãi mà khách hàng được miễn, giảm.

- Cột (8): Số khách hàng được miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Thông tư.

- Cột (9): Tổng dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Thông tư.

- Cột (10): Tổng số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Thông tư.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/3/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan