Hướng dẫn lập kế hoạch bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia

Hướng dẫn lập kế hoạch bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia
Thu Hiền

Kế hoạch bán đấu giá được lập cho toàn bộ số lượng, khối lượng hàng dự trữ quốc gia xuất bán trong năm kế hoạch hoặc theo từng quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền cho từng nhóm hàng, mặt hàng cụ thể.

 

Theo đó, kế hoạch bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

  • Danh mục, chủng loại, số lượng hàng, số lượng đơn vị tài sản bán đấu giá;

  • Giá khởi điểm của từng đơn vị tài sản bán đấu giá;

  • Khoản tiền đặt trước của từng đơn vị tài sản bán đấu giá;

  • Thời hạn tổ chức cuộc bán đấu giá của từng đơn vị tài sản bán đấu giá;

  • Thời hạn, phương thức thanh toán;

  • Địa điểm, thời hạn và phương thức giao hàng;

  • Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Trong đó: Đơn vị tài sản hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá là số lượng, khối lượng hàng dự trữ quốc gia xuất bán có cùng danh mục, chủng loại, ký mã hiệu. Một đơn vị tài sản hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá tối thiểu là số lượng, khối lượng của một lô hàng, ngăn kho, một sản phẩm hoàn chỉnh đồng bộ.

Xem thêm Thông tư 89/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2015.

Gởi câu hỏi

141

Văn bản liên quan