Hướng dẫn lập kế hoạch thẩm định giá

Hướng dẫn lập kế hoạch thẩm định giá
Phú Thịnh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 28/2015/TT-BTC về tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07.

 

Trong đó, Thông tư quy định nội dung kế hoạch thẩm định giá bao gồm:

  • Xác định mục tiêu, yêu cầu, phạm vi và nội dung công việc.

  • Xác định phương thức, cách thức tiến hành thẩm định giá.

  • Xác định dữ liệu cần thiết cho cuộc thẩm định giá, các tài liệu cần thu thập về thị trường, tài sản thẩm định giá, tài sản so sánh.

  • Xác định và phát triển các nguồn tài liệu, đảm bảo nguồn tài liệu đáng tin cậy và phải được kiểm chứng: Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về tài sản cần thẩm định giá. 

  • Xây dựng tiến độ thực hiện, xác định trình tự thu thập và phân tích dữ liệu, thời hạn cho phép của trình tự phải thực hiện.

  • Xác định việc tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực: Lập phương án phân công thẩm định viên và các cán bộ trợ giúp thực hiện yêu cầu thẩm định giá của khách hàng, đảm bảo việc áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp.

  • Xác định nội dung công việc cần thuê chuyên gia tư vấn (nếu có).

Việc lập kế hoạch thẩm định giá nhằm xác định rõ phạm vi, nội dung công việc, tiến độ thực hiện từng nội dung công việc và tiến độ thực hiện của toàn bộ cuộc thẩm định giá.

Chi tiết xem thêm Thông tư 28/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Gởi câu hỏi

492

Văn bản liên quan