Hướng dẫn lập mới hồ sơ công chức khi hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức được Bộ Nội vụ ban hành ngày 01/6/2019.

Theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BNV, trường hợp lập mới hồ sơ công chức khi hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc thực hiện như sau:

  • Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày phát hiện hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm hướng dẫn công chức kê khai và hoàn thiện các thành phần hồ sơ.

  • Sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ, cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong các thành phần hồ sơ. Trường hợp các thành phần hồ sơ thống nhất thông tin thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức xác nhận, chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ công chức và báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

  • Trường hợp sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ nhưng giữa các thành phần hồ sơ không thống nhất thông tin thì cơ quan sử dụng công chức ban hành quyết định thực hiện việc kiểm tra, xác minh, sau đó báo cáo kết luận việc kiểm tra, xác minh để cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định thống nhất thông tin hồ sơ bằng văn bản.

Xem hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

262

Văn bản liên quan