Hướng dẫn lập phương án điều tra thống kê

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 04/2016/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 03/3/2016 quy định nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Theo đó, Thông tư 04 quy định mỗi cuộc điều tra thống kê trong Ngành Tư pháp phải có phương án điều tra thống kê do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

Lưu ý các phương án điều tra thống kê do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung của phương án điều tra thống kê theo quy định của pháp luật và gửi tới Vụ Kế hoạch - Tài chính lấy ý kiến góp ý về chuyên môn thống kê.

Trong thời gian 05 ngày sau khi nhận được văn bản góp ý của Vụ Kế hoạch - Tài chính, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm hoàn thiện phương án điều tra thống kê và gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, gửi Tổng cục Thống kê để có ý kiến thẩm định về chuyên môn trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

203

Văn bản liên quan