Hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Theo quy định tại Thông tư 12, việc lấu mẫu hàng hóa để kiểm tra chất lượng được thực hiện như sau:

  • Mẫu được lấy theo phương pháp quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không có quy định thì lấy mẫu theo nguyên tắc ngẫu nhiên. Mỗi mẫu được chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị để mang thử nghiệm, một đơn vị lưu tại cơ quan kiểm tra. Thời hạn lưu mẫu tại cơ quan kiểm tra không quá 90 ngày kể từ ngày có kết quả thử nghiệm mẫu. Hết thời hạn lưu mẫu, cơ quan kiểm tra xử lý mẫu lưu.

  • Mẫu hàng hóa sau khi lấy phải được niêm phong, có chữ ký của người lấy mẫu, đại diện cơ sở được lấy mẫu và lập biên bản lấy mẫu hàng hóa.

  • Mẫu hàng hóa phải được gửi đến tổ chức thử nghiệm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ định để thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại Thông tư 12/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,059

Văn bản liên quan