Hướng dẫn mới nhất về hồ sơ theo dõi SD hóa chất thí nghiệm NCKH

Ngày 26/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHCN quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, phòng thí nghiệm lập hồ sơ theo dõi sử dụng hóa chất nguy hiểm và hóa chất cấm để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHCN, bao gồm:

ho so theo doi su dung hoa chat thi nghiem NCKH, Thong tu 04/2019/TT-BKHCN

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Sổ theo dõi sử dụng hóa chất nguy hiểm và hóa chất cấm;

  • Hồ sơ, tài liệu của từng loại hóa chất cấm dùng để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học (nếu có);

  • Phiếu an toàn hóa chất đối với các loại hóa chất độc hại, dễ gây nguy hiểm theo quy định tại Điều 24 Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Nội dung ghi chép trong sổ theo dõi sử dụng hóa chất nguy hiểm và hóa chất cấm cập nhật đầy đủ các thông tin gồm: tên khoa học, tên thương mại, công thức hóa học của hóa chất; số lượng, khối lượng hóa chất sử dụng, hóa chất thải; phân nhóm hóa chất nguy hiểm; thông tin liên quan đến sự cố hóa chất, an toàn hóa chất; những đặc tính, tác động phát sinh mới gây nguy hiểm của hóa chất.

Sổ theo dõi sử dụng hóa chất nguy hiểm và hóa chất cấm, phiếu an toàn hóa chất được lưu giữ thống nhất tại nơi quy định trong phòng thí nghiệm. Về thời gian lưu giữ hồ sơ ghi chép theo dõi tình hình sử dụng đối với hóa chất nguy hiểm ít nhất là ba năm, hóa chất cấm ít nhất là mười năm, kể từ ngày kết thúc sử dụng hóa chất đó. Định kỳ hằng năm kiểm kê hóa chất, cập nhật theo dõi các hóa chất cũ, đã hết hạn sử dụng để có biện pháp xử lý bảo đảm an toàn.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ15/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

355

Văn bản liên quan