Hướng dẫn mới về chế độ đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68

Ngày 17/10/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 3808/GDĐT-TC gửi Hiệu trưởng trường THPT và thủ trưởng đơn vị thuộc Sở về chế độ đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở GDĐT hướng dẫn về chế độ đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 như sau:

Tại Khoản 5 Mục II Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định: “Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”.

Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 68/2000.NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 5 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định này được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Vậy kể từ ngày 01/7/2019, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 không thuộc số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động với mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã chi trả kinh phí từ nguồn quỹ tiền lương cho nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 các tháng 7, 8 và 9/2019 thì thực hiện theo hướng dẫn trên của Sở kể từ tháng 10/2019.

Xem chi tiết nội dung tại: Công văn 3808/GDĐT-TC được ban hành ngày 17/10/2019.

Nguyễn Trinh

Gởi câu hỏi

4,745

Văn bản liên quan