Hướng dẫn mới về chương trình đào tạo hành nghề môi giới bất động sản

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2016/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Theo đó, chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản được Thông tư 10/2018/TT-BXD quy định như sau:

  • Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đào tạo; phải ban hành quy chế quản lý đào tạo…

  • Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản bao gồm phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn.

  • Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ chương trình khung đào tạo để xây dựng, phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung của giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy.

Xem các quy định mới tại Thông tư 10/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

192

Văn bản liên quan