Hướng dẫn phân tích minh chứng đánh giá trường tiểu học, THCS và THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn 5932/BGDĐT-QLCL hướng dẫn thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

Để xác định đúng, đủ nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ báo, tiêu chí cần lưu ý:

(1) Chỉ báo, tiêu chí thường có những từ, cụm từ quan trọng có ý nghĩa như là “từ khóa”;

(2) Mỗi chỉ báo, tiêu chí có một hoặc nhiều nội hàm;

(3) Cần xác định nội hàm của từng chỉ báo, tiêu chí theo các quy định nào của một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia;

(4) Đối chiếu “Mục tiêu cụ thể” của nhà trường liên quan nội hàm chỉ báo, tiêu chí.

Trên cơ sở đã xác định đúng, đủ nội hàm chỉ báo, tiêu chí, nhóm công tác hoặc cá nhân sẽ phân tích tiêu chí để tìm những minh chứng cần thu thập, nơi thu thập và ghi vào Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí.

Để đánh giá thực trạng từng nội hàm của chỉ báo, tiêu chí, nhà trường có thể tự đặt ra và trả lời (ứng với nội hàm) các câu hỏi như:

 • Nhà trường có hay không lập kế hoạch thực hiện yêu cầu?
 • Nhà trường đã thực hiện, đã đạt được yêu cầu chưa?
 • Yêu cầu đã đạt được của nhà trường so với yêu cầu theo quy định chung như thế nào?
 • So với các trường khác cùng có điều kiện tương đồng (kinh tế - xã hội, văn hóa,...) như thế nào?
 • Nhà trường đã thực hiện “vượt trên” yêu cầu như thế nào?
 • Nhà trường rà soát, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu như thế nào? Những bằng chứng để khẳng định nhà trường có kế hoạch, thực hiện yêu cầu, rà soát, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu,...
 • Trả lời những câu hỏi trên, nhà trường đã phân tích được tiêu chí, định hướng được việc thu thập minh chứng và chuẩn bị cho các bước tiếp theo của quy trình tự đánh giá.

Đính kèm Công văn 5932/BGDĐT-QLCL còn các biểu mẫu, mẫu văn bản sau:

 • Phụ lục 1: Kế hoạch tự đánh giá;
 • Phụ lục 2: Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí thuộc mức 1, 2 và 3;
 • Phụ lục 3: Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí thuộc mức 4;
 • Phụ lục 4: Bảng danh mục mã minh chứng;
 • Phụ lục 5A: Phiếu đánh giá tiêu chí;
 • Phụ lục 5B: Phiếu đánh giá tiêu chí mức 4;
 • Phụ lục 6: Báo cáo tự đánh giá;
 • Phụ lục 7: Kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài;
 • Phụ lục 8: Báo cáo sơ bộ;
 • Phụ lục 9A: Phiếu đánh giá tiêu chí;
 • Phụ lục 9B: Phiếu đánh giá tiêu chí mức 4;
 • Phụ lục 10: Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá;
 • Phụ lục 11: Biên bản khảo sát sơ bộ;
 • Phụ lục 12: Báo cáo kết quả khảo sát chính thức;
 • Phụ lục 13: Báo cáo đánh giá ngoài;
 • Phụ lục 14: Cách trình bày báo cáo tự đánh giá và báo cáo đánh giá ngoài.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

23,436

Văn bản liên quan