Hướng dẫn quản lý chi phí lập quy hoạch dự án đô thị

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 05/2017/TT-BXD vào ngày 05/4/2017 hướng dẫn cụ thể việc quản lý chi phí lập quy hoạch dự án đô thị.

Theo đó việc quản lý chi phí lập quy hoạch dự án đô thị được Thông tư 05 hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch có trách nhiệm quản lý tiết kiệm, hiệu quả chi phí lập quy hoạch và chi phí của các công việc khác có liên quan đến lập quy hoạch. Trong quá trình quản lý chi phí, cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ kinh nghiệm năng lực để lập, thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch.

  • Chi phí thuê tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch được quản lý thông qua hợp đồng. Hợp đồng lập quy hoạch được xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng. Nội dung hợp đồng tư vấn lập quy hoạch phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan; trong đó cần phải làm rõ quy định về giá của hợp đồng, các căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có), số lần tạm ứng, thanh toán hợp đồng và sản phẩm cần phải hoàn thành.

  • Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi phí lập quy hoạch theo nội dung của hợp đồng và các quy định có liên quan.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

136

Văn bản liên quan