Hướng dẫn Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thống nhất ban hành Thông tư 07/2015/BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm, Thông tư 07/2015/BLĐTBXH

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 196/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 07/2015/BLĐTBXH, cụ thể như sau:

- Nội dung của Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm gồm: vị trí, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; cơ cấu tổ chức bộ máy; chức năng nhiệm vụ của các phòng ban; nguyên tắc hoạt động dịch vụ việc làm; thời giờ làm việc; quy trình thực hiện cung cấp các dịch vụ; trách nhiệm xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thị trường lao động; quy chế phối hợp công tác; thông tin liên lạc, lập biểu theo dõi các hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm.

- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp Trung tâm dịch vụ việc làm ký ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm được niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Lưu ý: Thông tư 20/2005/TT-LĐTBXH; Thông tư 27/2008/TT-LĐTBXH; Nghị định 71/2008/NĐ-CP hết hiệu lực  thi hành kể từ ngày Thông tư 07/2015/BLĐTBXH  có hiệu lực.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 07/2015/BLĐTBXH có hiệu lực từ 10/4/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

48

Văn bản liên quan